Składki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

  • 250 zł   roczna składka członkowska
  • 125 zł   roczna składka członkowska dla młodzieży do 23 roku życia (juniorzy)
  • 1000 zł   jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków

Regulamin opłacania składek

Uchwała Zarządu w sprawie zmian w opłacaniu składek członkowskich

Dane do wpłaty: Klub Strzelecki KŻR LOK GROM Liga Obrony Kraju, Biuro Podkarpackiego ZW ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236, w dopisku "składka członkowska KS KŻR GROM Tarnobrzeg". Do przyjęcia składek upoważnieni są również wszyscy członkowie zarządu.

Uwagi:

Członkowie klubu z co najmniej rocznym stażem członkowskim, mogą rekomendować Zarządowi najbliższych członków rodziny do 50 % zwolnienia z opłaty wpisowej.

Składki członkowskie należy uiszczać do końca grudnia br. na rok następny, natomiast w przypadku braku wpłaty do końca czerwca, Zarząd Klubu będzie postępował zgodnie z § 32 pkt.3 Statutu Ligi Obrony Kraju, a w skrajnych przypadkach skreślał z listy członków.

§ 32 pkt.3 Statutu Ligi Obrony Kraju uchwalonym na Zjeździe Delegatów LOK w dniu 20 maja 2006 roku – cyt.  „skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 6 (sześciu) miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń, po uprzednim wezwaniu do uregulowania”.

Tekst jednolity Statutu LOK uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów LOK w dniu 6 maja 2011 roku nie zmienia ww. zapisu

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opłat za uzyskanie indywidualnych licencji i patentów PZSS informujemy, że potrzebne informacje można znaleść na stronie http://www.pzss.org.pl