LICENCJA KLUBOWA

Pierwsza licencja klubowa wydana na rok 2016.

 Licencja PZSS

 

Aktualna licencja na rok 2020 nr LK-1131/2020

PATENT STRZELECKI

Z uwagi na możliwe zmiany w nadawaniu Patentu strzeleckiego proszę zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym na stronie PZSS. Pod zamieszczonym linkiem znajdziecie wszystkie informacje i potrzebne druki.  PATENT STRZELECKI - link

 

Patent Strzelecki to dokument potwierdzający zdolność do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

patent

Patent strzelecki uprawnia do:

 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany (zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ),
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów Ustawy o broni i amunicji.

Warunki uzyskania patentu:

 • ukończone 18 lat życia,
 • członkostwo co najmniej od 3 miesięcy w klubie sportowym, posiadającym licencję klubową PZSS – Uwaga! Trzeba być również zarejestrowanym zawodnikiem PZSS przez okres co najmniej 3 miesięcy – patrz uwagi na końcu tekstu.
 • zdanie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje niezbędne do uprawiania sportu strzeleckiego z wynikiem pozytywnym.
 • złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie patentu

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Test obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu:

 • zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
 • regulaminów strzeleckich
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni używanej do celów sportowych
 • znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Warunkiem zaliczenia teoretycznej części egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 9 z 10 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa – błędna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań skutkuje niezaliczeniem egzaminu.


Część praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę (pistolet, karabin, strzelba) musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich.

Część praktyczna obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy
 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności
 • sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

 

KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Patent Strzelecki jest zarejestrowanie członkostwa w bazie PZSS, minimum 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o egzamin.
 • Z uwagi na fakt, że klub rekomenduje członka do przyznania Patentu, warto być aktywnym członkiem klubu i dać się poznać kolegom z tej dobrej strony ... ;-)
 • Udając się do lekarza należy upewnić się czy lekarz posiada uprawnienia do orzekania w sporcie strzeleckim i jego orzeczenie jest honorowane przez PZSS
 • O terminach egzaminów Polski Związek Strzelectwa Sportowego informuje na swojej stronie internetowej. Są one organizowane kilka razy w miesiącu w różnych częściach kraju. Przed udaniem się na taki egzamin należy wcześniej zadzwonić do organizatora i upewnić się czy są jeszcze wolne miejsca z uwagi na ograniczenia dzienne ilości zdających nałożone przez PZSS.
 • Chęć zdawania egzaminu należy również zgłosić do Prezesa Klubu gdyż Klub musi zgłosić (zarejestrować) członka na egzamin w elektronicznej bazie danych PZSS.
 • Udając się na egzamin należy mieć przy sobie oprócz wniosku także dokument potwierdzający opłatę egzaminacyjną wpłaconą na konto PZSS (numer konta na stronie PZSS)
 • Udając się do Prezesa Klubu należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający opłacenie składek członkowskich obowiązujących w Sekcji Sportów Strzeleckich lub opłacić składkę u Prezesa.
 • Biorąc pod uwagę fakt, że zakres wymaganej wiedzy jest dość duży, warto pomyśleć o kursie przygotowującym do egzaminu. W takim przypadku proponujemy zadzwonić z pewnym wyprzedzeniem do organizatora danego egzaminu i zapytać czy nie organizuje również kursu.
 • Opłata za egzamin jest stała, niezależnie od ilości zdawanych konkurencji, należy się więc zastanowić czy nie byłoby zasadne zdawanie wszystkich za jednym razem niż podchodzenie do egzaminu ponownie w późniejszym okresie.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu czekamy (czasem dość długo) na Orzeczenie Komisji Licencyjnej PZSS stwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego. Orzeczenie przesyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Patent-orzeczenie-wzór

Od chwili otrzymania Orzeczenia mamy 14 dni na ewentualne odwołanie do Zarządu PZSS. Jeżeli nie skorzystamy z tego prawa, Komisja wyda nam plastikowy dokument Patentu

patent

 

LICENCJA ZAWODNICZA PZSS

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego można uzyskać na stronie PZSS. Proszę zapoznać się z aktualnymi zasadami pod wszkazanym LINKIEM z uwagi na możliwe zmiany w ich przyznawaniu.

 

WzórLicencjiPZSS

 

Podstawowym warunkiem uzyskania licencji po raz pierwszy jest:

 • Członkostwo w klubie sportowym posiadającym licencję klubową PZSS.
 • Posiadanie patentu strzeleckiego (z wyjątkiem osób niepełnoletnich i osób występujących o licencję wyłącznie w strzelaniu pneumatycznym), posiadanie orzeczenia lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestniczenie we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. Odrębne orzeczenie lekarza medycyny sportowej dotyczy wyłącznie zawodników niepełnoletnich.
Wniosek składa się do Komisji Licencyjnej za pośrednictwem klubu macierzystego.

 

 

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI

Z uwagi na możliwe zmiany zasad proszę wnikliwie zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie PZSS - LICENCJA ZAWODNICZA - link

Członkowie Klubu (Sekcji Sportów Strzeleckich) posiadający licencję PZSS mogą przedłużyć jej ważność tylko wówczas jeżeli „zaliczyli” odpowiednią ilość startów na zawodach wpisanych do kalendarza PZSS (wojewódzkiego lub centralnego). Przepisy PZSS określają minimalną ilość startów na 4 w dyscyplinie podstawowej i po 2 w następnych, np.

przy licencji na trzy konkurencje, pistolet – karabin –strzelba:

- 4 starty w pistolecie, 2 w karabinie, 2 w strzelbie albo
- 4 w karabinie, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie albo
- 4 w strzelbie, 2 w pistolecie i 2 w karabinie.


przy licencji na dwie konkurencje np. pistolet – karabin:

- 4 w pistolecie i 2 w karabinie albo
- 4 w karabinie i 2 w pistolecie.


przy licencji na jedną konkurencję

- 4 starty w konkurencji.

Osoby, które nie mają odpowiedniej ilości startów mogą przedłużyć ważność swoich licencji na następny rok ale tylko wówczas, gdy poddadzą się egzaminowi praktycznemu w naszym Klubie - w tym celu należy kontaktować się z Prezesem celem ustalenia terminu. Opłata za egzamin zgodnie z cennikiem PZSS.

Pod pojęciem pistolet/karabin należy rozumieć pistolet/karabin bocznego zapłonu, centralnego zapłonu i pistolet/karabin pneumatyczny.

Jeżeli warunek ilości startów został spełniony, należy:

 • Wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim” (poprzez swój profil na portalu PZSS).
 • Czekać na decyzję Klubu i PZSS